Riskjusterad avkastning: Att utvärdera investeringar på ett effektivt sätt

02 november 2023
Jon Larsson

En översikt över riskjusterad avkastning

I dagens avancerade finansiella landskap är det viktigt för investerare att kunna bedöma och jämföra avkastningen på olika investeringar. Det är dock inte tillräckligt att bara titta på den totala avkastningen. För att få en mer rättvisande bild är det nödvändigt att ta hänsyn till de risker som är förknippade med investeringarna. Det är här konceptet med riskjusterad avkastning kommer in i bilden.

Riskjusterad avkastning är en investeringsmetod som gör det möjligt att bedöma hur väl en investering har presterat i förhållande till den risk som investeraren har tagit. Det är med andra ord ett sätt att mäta hur mycket avkastning som genererats för varje enhet av risk.

En detaljerad presentation av riskjusterad avkastning

stocks

För att förstå begreppet riskjusterad avkastning måste vi först definiera vad som menas med ”risk”. I investeringssammanhang är risken kopplad till möjligheten att förlora pengar eller att inte uppnå förväntad avkastning. Genom att identifiera och kvantifiera dessa risker kan vi sedan bedöma hur väl en investering har klarat sig.

Det finns flera populära metoder för att mäta riskjusterad avkastning. En av de mest kända är Sharpe-ratio. Den här metoden tar hänsyn till både den totala avkastningen och den volatilitet som är förknippad med en investering. Sharpe-ratio beräknas genom att dela skillnaden mellan den förväntade avkastningen och riskfri ränta med standardavvikelsen för avkastningen.

En annan vanlig metod är Treynor-ratio, som likt Sharpe-ratio tar hänsyn till den systematiska risken, även känd som betan. Treynor-ratio delar den överavkastning som genereras av den investerade portföljen med dess beta. Detta ger oss en indikation på hur väl en investering har presterat i förhållande till den marknadsrisk som är förknippad med investeringen.

Det finns också andra mindre kända metoder att nämna, till exempel Information ratio och Sortino-ratio. Information ratio mäter överavkastningen i relation till risken som är relaterad till den specifika marknaden. Sortino-ratio, å andra sidan, fokuserar på den negativa volatiliteten och tar därmed bara hänsyn till risken för nedgångar.

Kvantitativa mätningar om riskjusterad avkastning

För att göra dessa mätningar krävs historisk avkastningsdata och relevant riskinformation. Genom att använda dessa data kan vi beräkna olika ratio och identifiera vilka investeringar som har presterat bättre än förväntat eller med mindre risk än förväntat.

En vanlig trend inom finansindustrin är att använda datorprogram och algoritmer för att automatisera beräkningen av dessa ratio. Detta sparar tid och ger mer exakta resultat. Det finns också webbtjänster och investeringsplattformar som erbjuder investerare möjligheten att enkelt få tillgång till information om riskjusterad avkastning för olika tillgångar och portföljer.Skillnaderna mellan olika riskjusterade avkastningsmetoder

Medan alla riskjusterade avkastningsmetoder syftar till att mäta prestationen i relation till den risk som har tagits, så finns det vissa skillnader mellan dem. De skiljer sig i hur de definierar och kvantifierar risk och vilken typ av risk de fokuserar på.

Sharpe-ratio och Treynor-ratio tar exempelvis hänsyn till den totala risken och fokuserar på den systematiska risken. Detta innebär att de är mer lämpade för att bedöma avkastningen på breda portföljer eller på investeringar som är starkt kopplade till marknaden.

Å andra sidan fokuserar Information ratio och Sortino-ratio på den specifika risken och det är därför mer användbart när man bedömer enskilda investeringar eller portföljer som har en specifik typ av risk, som till exempel volatilitet.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika riskjusterade avkastningsmetoder

Historiskt sett har Sharpe-ratio och Treynor-ratio varit de mest använda metoder för att bedöma riskjusterad avkastning. De har visat sig vara användbara för att jämföra och utvärdera olika investeringar och portföljer.

En nackdel med dessa metoder är dock att de bara tar hänsyn till volatilitet och marknadsrisk, vilket kan vara begränsande när det gäller att bedöma investeringar i olika tillgångsklasser eller icke-traditionella investeringar.

Information ratio och Sortino-ratio har försökt att adressera dessa begränsningar genom att fokusera på specifik risk och negativ volatilitet. På så sätt ger de oss en mer detaljerad bild av hur en investering har presterat i olika marknadsförhållanden och huruvida den har klarat sig bättre än förväntat.

Trots detta är det viktigt att komma ihåg att ingen enskild metod kan ge en heltäckande bild av en investments prestation. Det är därför viktigt att använda flera olika metoder och bedöma resultaten i olika perspektiv för att få en mer fullständig bild.

I slutändan är avsikten med riskjusterad avkastning att hjälpa investerare att fatta mer informerade beslut och göra det möjligt för dem att bättre förstå vilka investeringar som ger den bästa avkastningen i proportion till den risk som tas. Genom att använda olika riskjusterade avkastningsmetoder kan investerare vara säkrare i sina beslut och ha större chans att nå sina investeringsmål.

Sammanfattning

Riskjusterad avkastning är ett viktigt verktyg för investerare och gör det möjligt att bedöma hur väl en investering har presterat i förhållande till den risk som investeraren har tagit. Det finns flera olika metoder för att mäta riskjusterad avkastning, inklusive Sharpe-ratio, Treynor-ratio, Information ratio och Sortino-ratio. Dessa metoder tar hänsyn till olika aspekter av risk och ger en mer nyanserad bild av avkastningen på en investering. Genom att använda dessa metoder kan investerare fatta mer informerade beslut och förbättra sina investeringsresultat.

FAQ

Hur kan investerare använda riskjusterad avkastning för att fatta beslut?

Genom att använda olika riskjusterade avkastningsmetoder kan investerare jämföra och utvärdera olika investeringar och portföljer. Det hjälper dem att bättre förstå vilka investeringar som ger bäst avkastning i proportion till den risk som tas och fatta mer informerade beslut.

Vad är riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är en metod för att bedöma hur väl en investering har presterat i förhållande till den risk som investeraren har tagit. Det är ett sätt att mäta hur mycket avkastning som genererats för varje enhet av risk.

Vilka är de vanligaste metoder för att mäta riskjusterad avkastning?

De vanligaste metoderna för att mäta riskjusterad avkastning inkluderar Sharpe-ratio, Treynor-ratio, Information ratio och Sortino-ratio. Varje metod tar hänsyn till olika aspekter av risk och ger en nyanserad bild av prestationen på en investering.

Fler nyheter